Chúng tôi là một trung

tâm năng động nằm ở

giữa một thành phố cũng vô cùng năng động.

 

 

Ghé Thăm

CHƯƠNG TRÌNH CẢI TẠO OCC

Một chương trình cải tạo hấp dẫn đang được thực hiện bao gồm nâng cấp không gian công cộng của trung tâm hội nghị và khôi phục lại lối ra vào ở cánh đông bắc.